Orville

PROGRAMMA ONDERMIJNING

De luchtvaart op Schiphol kent een efficiënte, logistieke afhandelingsketen rond vliegverkeer, reizigers- en vrachtvervoer, bagagestroom en bevoorrading. Hiermee is Schiphol als belangrijkste internationale luchthaven van ons land ook een aantrekkelijk doelwit voor (internationaal) georganiseerde criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan de smokkel van verdovende middelen, mensen, geld en andere goederen naar en uit Nederland. De criminele activiteiten leiden tot verstoring van de bedrijfsvoering en legale (infra)structuren, reputatieschade en risico’s voor de (vlieg)veiligheid en integriteit van medewerkers en bedrijven.

Ontwikkelingen project 2020

2020 is voor project Orville een uitdagend jaar geweest.  De coronacrisis heeft niet alleen impact gehad op de praktische (fysieke) samenwerking met de partners, het betekende ook dat activiteiten vertraging opliepen, omdat andere (corona-gerelateerde) zaken begrijpelijkerwijs moesten worden geprioriteerd. Er konden geen werkbezoeken worden afgelegd en het passagiersverkeer en de bedrijvigheid op de luchthaven Schiphol (Oost) zijn afgenomen. Desalniettemin voelden alle partijen de urgentie en is vooral gekeken wat er wél mogelijk was. Zo zijn er toch mooie resultaten geboekt. 2020 stond zowel in het teken van de verdere concretisering van plannen  als van  het concreet uitvoering geven daaraan. Voorbeelden van concrete resultaten zijn terug te vinden in dit jaarverslag.

De verwachting is dat 2021 hét jaar van de uitvoering gaat worden. Met de toekenning van de gevraagde middelen voor 2021 door het Ministerie van Justitie en Veiligheid kunnen de beoogde plannen voor  komend jaar geheel worden uitgevoerd. Alle partners gaan er ook in 2021 met volle energie tegenaan.

Versterken van onderzoek en aanpak drugscriminaliteit op Schiphol

Versterken van onderzoek en aanpak drugscriminaliteit op Schiphol

In dit deelproject wordt gewerkt aan een innovatieve locatiegerichte aanpak voor het voorkomen, vroegtijdig herkennen en verstoren van niet integer of crimineel gedrag in de bagagekelder. In dit project werken we samen met een onderzoeksinstituut vanuit de expertise gedragswetenschap.

Wat hebben we gedaan bij dit deelproject

Aanpak gelegenheidsstructuren Schiphol Oost

Aanpak gelegenheidsstructuren Schiphol Oost

In dit deelproject brengen we signalen van verschillende partners samen, stellen we een integraal beeld van het gebied vast en bewegen we publieke en private partners tot het vaststellen van gezamenlijke doelstellingen en een integraal actieplan, om gelegenheidsstructuren voor ondermijnende criminaliteit binnen het gebied te doorbreken.

Wat hebben we gedaan bij dit deelproject

Van bedrijfs- naar branchegerichte aanpak

Van bedrijfs- naar branchegerichte aanpak

In dit deelproject wordt samenwerking gezocht met verschillende bedrijven en branches op de luchthaven, zoals de cateringbranche en de schoonmaakbranche, om kwetsbaarheden in het logistieke proces te identificeren en barrières op te werpen tegen het misbruik van deze kwetsbaarheden in het kader van ondermijnende criminaliteit. Dit deelplan wordt uitgevoerd ter versterking van de Werkgroep Integere Luchthaven van het publiek-privaat samenwerkingsverband Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol (BPVS).

Wat hebben we gedaan bij dit deelproject

Ondermijning beter op de kaart zetten bij de partners op Schiphol

Ondermijning beter op de kaart zetten bij de partners op Schiphol

Er werken heel veel mensen op de luchthaven. Om ondermijning succesvol tegen te gaan, zijn we mede van hen afhankelijk. Daarom investeren we in dit project in het toerusten van deze medewerkers met de benodigde kennis en kunde, zodat zij een sterke schakel kunnen vormen in het terugdringen van ondermijning op Schiphol. Het project ondersteunt organisaties waar nodig bij het inrichten van duidelijke meldpunten en meldroutes.

Wat hebben we gedaan bij dit deelproject

Opvolging ondermijningsbeeld Schiphol

Opvolging ondermijningsbeeld Schiphol-Oost

In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer en de Stuurgroep Aanpak Ondermijning is onder begeleiding van project Orville in het voorjaar van 2020 het Ondermijningsbeeld Schiphol opgeleverd. Dit beeld biedt inzicht in de aard en omvang van ondermijnende criminaliteit op de luchthaven en bevat aanbevelingen aan de publieke en private partners voor het gezamenlijk treffen van concrete maatregelen hiertegen. Het Ondermijningsbeeld heeft de urgentie van de aanpak van ondermijning op de luchthaven verder onderstreept.  Ondermijning staat hoog op de agenda van publieke en private partijen op Schiphol.

Wat hebben we gedaan bij dit deelproject

image

Overige projecten programma ondermijning

Intensiveren afpakken en Uitbuiting worden anders gefinancierd. Er moet ruimte zijn voor een tekstuele toelichting hier die dat aanstipt.