Samenwerking zorg- en veiligheidspartners op CTER

In Noord-Holland wegen en duiden de partners in het ‘integrale informatie overleg’ (i2o) signalen van radicalisering en extremisme. Vaak is er een overlap met signalen die worden behandeld in het vroegsignaleringsoverleg (VSO). Het VSO is een overleg tussen partners van verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg, politie en GGD met als doel om personen die verward gedrag vertonen, tijdig naar adequate zorg toe te leiden.

Om de samenloop van de werkprocessen van beide overleggen te verkennen en de samenwerking tussen de betrokken partners te verbeteren, organiseerden we trainingen.

Resultaten & effecten

  • In 2020 organiseerden we 4 trainingen voor partners van de Zorg- en Veiligheidshuizen Noord-Holland-Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland;
  • De deelnemers maakten kennis met elkaar en elkaars werkterrein en onderzochten waar ze meer en eerder kunnen samenwerken. 
  • We boden de zorgpartijen opleidingen op het gebied van radicalisering en extremisme aan;
  • In 2021 continueren we deze samenwerking én deskundigheidsbevordering tijdens themasessies en trainingen.