Jaarrekening 2020

De projecten uit het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid worden gefinancierd (in geld en capaciteit) door alle gemeenten, de politie en het OM in de eenheid Noord-Holland. Aan de aanpak van Ondermijning (RIEC Noord-Holland en versterkingsprojecten Programma Aabpak Ondermijning) leveren naast deze partners ook het ministerie van Justitie en Veiligheid (in geld) en de overige RIEC-partners (in capaciteit) een belangrijke bijdrage.

Hieronder lees je waaraan de financiele middelen in 2020 zijn besteed. 

 

budget icon

Jaarrekening 2020

Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid

Totaal baten
Totaal lasten

IMV-Middelen

BATEN

BATEN

BEGROOT

WERKELIJK

Bijdragen gemeenten

474.994

474.995

Saldo 2019

202.334

202.334

CCV-subsidie project cyber

40.000

TOTAAL BATEN

677.328

717.329

LASTEN

LASTEN

BEGROOT

WERKELIJK

Loonkosten projectleiding

180.000

96.583

RPC

103.750

103.750

Beheerskosten BUCH

14.000

13.344

Projectteam

25.000

9.527

Projectkosten CTER

60.000

74.589

Projectkosten Cybercrime

60.000

83.441

Projectkosten Zorg & Veiligheid

60.000

67.361

Projectkosten Uitbuiting

60.000

50.017

TOTAAL LASTEN

562.750

498.612

SALDO EIND 2020

218.717

  • De 34 gemeenten, de politie en het OM financieren gezamenlijk NH Samen Veilig.
  • De politie en het OM dragen bij in mensuren.
  • Het samenwerkingsverband NH Samen Veilig is administratief ondergebracht bij de werkorganisatie BUCH (de ambtelijke organisatie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo).
  • Uit het budget voor NH Samen Veilig wordt ook de gemeentelijke bijdrage aan het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) betaald. Het RPC is een publiek-private samenwerking gericht op veilig ondernemen.
budget icon

Jaarrekening 2020

Aanpak ondermijning

Totaal baten
Totaal lasten

RIEC NOORD-HOLLAND

BATEN

Baten

Begroot

Werkelijk

Bijdrage ministerie J&V

Riec algemeen

€ 735.000

€ 735.000

Regionale ondermijningsbeleid

€ 90.000

€ 90.000

Structurele middelen versterking analyse

€ 250.000

€ 250.000

Subtotaal

€ 1.075.000

€ 1.075.000

Bijdrage Partners

Gemeenten

€ 367.500

€ 367.500

Overige Riec partners (in natura)

€ 367.500

€ 367.500

Subtotaal

€ 735.000

€ 735.000

Verrekening saldo

Reserve RIEC

€ 0

€ 19.639

Subtotaal

€ 0

€ 19.639

TOTAAL BATEN

€ 1.810.000

€ 1.829.639

LASTEN

Lasten

Begroot

Werkelijk

Personele kosten

Personele lasten

€ 1.246.720

€ 882.426

Tijdelijke inhuur

€ 60.780

€ 426.438

Personele kosten in natura

€ 367.500

€ 367.500

Opleiding en ontwikkeling

€ 10.000

€ 20.692

Subtotaal

€ 1.685.000

€ 1.697.055

Overige kosten

Ondersteuning beheerorganisatie

€ 40.000

€ 40.000

Shared services RIEC

€ 60.000

€ 60.000

Operationele kosten

€ 20.000

€ 9.004

Communicatie

€ 5.000

€ 23.580

Subtotaal

€ 125.000

€ 132.584

TOTAAL LASTEN

€ 1.810.000

€ 1.829.639

De uitgaven in bovenstaande tabel hebben betrekking op de uitvoering van de taken binnen het RIEC-bureau.

Versterkingsplan Aanpak Ondermijning Noord-Holland

BATEN

Baten

Begroot

Werkelijk

Bijdrage ministerie J&V

Structurele middelen flexibele uitvoeringskracht

€ 603.000

€ 603.000

Middelen versterkingsplan

€ 2.476.736

€ 2.042.339

Middelen intensiveren afpakken

€ 300.000

€ 300.000

Middelen criminele uitbuiting (*)

€ 300.000

€ 300.000

TOTAAL BATEN

€ 3.379.736

€ 3.245.339

LASTEN

Lasten

Begroot

Werkelijk

Programmabureau

€ 265.000

€ 274.926

Inzet flexibele uitvoeringskracht

€ 603.000

€ 260.979

Projectkosten versterkingsplan

€ 2.211.736

€ 1.767.317

Projectkosten intensivering afpakken

€ 300.000

€ 192.778

Criminele uitbuiting (*)

€ 0

€ 96

TOTAAL LASTEN

€ 3.379.736

€ 2.496.096

De uitgaven in deze tabel hebben betrekking op de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van het versterkingsplan Aanpak ondermijning Noord-Holland.

* Deze bijdrage is afkomstig van de ministeries van Justitie & Veiligheid,  Volksgezondheid Welzijn & Sport en Sociale Zaken & Werkgelegenheid. 

budget icon

Jaarrekening 2020

Versterkingsplan Aanpak Ondermijning

PROJECTKOSTEN

Lasten

Project

Totaal

Uitgaven

Uitgaven

Beschikbaar

kosten

begroot

2019

2020

2021

Bijdrage ministerie J&V (Ondermijningsfonds)

maritieme smokkel

€ 1.738.510

€ 141.799

€ 547.202

€ 1.049.509

productielocaties drugs

€ 1.063.274

€ 58.807

€ 470.912

€ 533.555

dealende jeugd

€ 225.650

€ 4.598

€ 53.158

€ 167.894

FIT

€ 477.341

€ 68.283

€ 172.112

€ 236.946

Project Orville (Schiphol)

€ 1.760.250

€ 221.659

€ 523.933

€ 1.014.658

Programmabureau

€ 795.000

€ 252.684

€ 274.926

€ 267.390

Subtotaal

€ 6.060.025

€ 747.830

€ 2.042.243

€ 3.269.952

Bijdrage ministerie J&V (overige)

Projectkosten criminele uitbuiting (*)

€ 300.000

€ 96

€ 299.904

Projectkosten intensivering afpakken

€ 1.000.000

€ 49.879

€ 192.778

€ 757.343

Flexibele uitvoeringskracht

€ 1.191.000

€ 21.492

€ 260.979

€ 908.529

TOTAAL

€ 8.551.025

€ 819.201

€ 2.496.096

€ 5.235.728

Bovenstaande tabel bevat de onderdelen van het programma Aanpak Ondermijning die worden gefinancierd met middelen uit het Ondermijningsfonds van het ministerie van Justitie & Veiligheid. De projecten Uitbuiting en Intensiveren Afpakken behoren wél tot het programma, maar worden uit andere bronnen bekostigd.

* Het project Uitbuiting wordt ten dele bekostigd uit de begroting van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (zie boven) en voor een ander deel (deelproject Criminele Uitbuiting) uit een extra subsidie van de ministeries  van Justitie & Veiligheid, Volksgezondheid Welzijn & Sport en Sociale Zaken & Werkgelegenheid.