Spoor 3: Fenomeenonderzoek naar crimineel bedrijfsproces synthetische drugsproductie

We deden diepgaand onderzoek naar het criminele bedrijfsproces van de productie van synthetische drugs in Noord-Holland. Hieraan leverden 52 medewerkers van 25 organisaties een bijdrage (hoofdzakelijk in de vorm van een interview). In totaal waren 15 van de 25 organisaties geen RIEC-partner.

Resultaten & effecten

  • Tijdens het onderzoek spraken we met medewerkers van verschillende partners. Dit leverde ons meer inzicht op in hun informatiepositie en -systemen. Zo leerden we over welke informatie zij beschikken en hoe we die aan elkaar kunnen verbinden. Hierdoor is zicht ontstaan op de aard en omvang van de productie van synthetische drugs in de eenheid.
  • Door de interviews die we hielden ontstond bewustwording bij de partners en kwam het gesprek op gang over de aanpak van synthetische drugs. Tegelijkertijd hebben wij hierdoor ons netwerk en contacten integraal verbreed met: bestaande RIEC-partners (zoals de 34 gemeenten, NVWA en KMar), niet RIEC-partners (zoals Waterschappen), private partijen (zoals een afvalverwerker en netbeheerder Liander) en andere RIEC’s (zoals RIEC Den Haag, RIEC Zeeland West-Brabant en RIEC Oost Nederland).
  • In het kader van het onderzoek, voerden we ook een voorlopige analyse van het Damoclesbeleid van de 34 gemeenten in Noord-Holland uit. Hiermee leverden we een bijdrage aan de harmonisatie van het Damoclesbeleid in de eenheid.
  • De bevindingen uit ons onderzoek hebben bijgedragen aan de actualisatie en ontwikkeling van het Convenant Aanpak Drugslocaties en het Klikdraaiboek Drugslocaties.
  • We hebben halfjaarlijkse factsheets over IIPSy breed gedeeld in ons netwerk, waardoor meer bekendheid is gegeven aan het project, de geboekte voortgang en resultaten.
  • Er is binnen het project een effectieve integrale (publiek-private) samenwerking ontstaan. Zo werkten we niet alleen intensief samen met de RIEC-convenantpartners, maar ook met diverse private partijen, waaronder de huisvuilcentrale, ontmantelingsbedrijven en Transport en Logistiek Nederland. Hierdoor is ook bij deze partners meer kennis over het fenomeen ontstaan. Bovendien werden sommige partners zich door onze samenwerking bewust van de rol die zij kunnen vervullen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
  • Tweemaandelijks hebben wij tussentijdse presentaties gegeven aan het gehele IIPSy team en het OM over de stand van zaken van het onderzoek en daarin tegelijkertijd de opgehaalde kennis gedeeld omtrent synthetische drugs en welke partner wat doet.
  • Naar aanleiding van deze tussentijdse presentaties hebben IIPSy-leden uit Spoor 1 werkafspraken gemaakt met een aantal partners, zoals de Waterschappen.