Spoor 2: data stapelen en geografisch analyseren

We combineerden data van de politie, gemeenten, Omgevingsdienst en de Kamer van Koophandel, om daarmee zicht te krijgen op mogelijk kwetsbare locaties van synthetische drugs. Dit deden we op basis van eerder aangetoonde risico-indicatoren, die we vertaalden naar databronnen. In twee gemeenten is een pilot uitgevoerd, waarbij data werden gestapeld en kwetsbare locaties werden aangewezen. Hierbij werd ook gebruik gemaakt van in het deelproject Schimmige Schuren opgehaalde data.

Tweemaandelijks gaven we tussentijdse presentaties aan het gehele IIPSy team en het Openbaar Ministerie met de voortgang en bevindingen van Spoor 2 om daarmee de samenhang tussen de drie sporen te bevorderen en elkaar van input te voorzien.

Resultaten & effecten

  • Er is zicht ontstaan op de geografische spreiding van onder meer synthetische drugslocaties in onze eenheid.
  • We hebben plannen ontwikkeld om met de gecombineerde data gerichter interventies in te zetten. Te denken valt daarbij onder meer aan bewustwordingscampagnes en integrale controles.
  • We hebben zicht gekregen op de juridische (on)mogelijkheden van de uitwisseling van data.
  • We hebben veel ervaring opgedaan met het gebruik van een Geografisch Informatie Systeem (GIS) en enkele technische vraagstukken hieromtrent uitgezocht.